Skip to main content

Dodaj do swojej subskrypcji pełną obsługę księgowową, kadrową i płacową.

A to wszystko na jednej fakturze VAT za wszystkie usługi WeSub.

Sprawdź pakiety

Dlaczego warto skorzystać?

Więcej niż potrzebujesz

Kiedy zarabianie z samej marży to za mało, wypróbuj subskrypcję. Zamień jednorazową sprzedaż na subskrypcję, która umożliwi Ci zarabianie przez długi okres i ciesz się regularnymi, przewidywalnymi przychodami.

Obłużymy Cię kompleksowo

Kiedy zarabianie z samej marży to za mało, wypróbuj subskrypcję. Zamień jednorazową sprzedaż na subskrypcję, która umożliwi Ci zarabianie przez długi okres i ciesz się regularnymi, przewidywalnymi przychodami.

Jedna faktura
za całość

Kiedy zarabianie z samej marży to za mało, wypróbuj subskrypcję. Zamień jednorazową sprzedaż na subskrypcję, która umożliwi Ci zarabianie przez długi okres i ciesz się regularnymi, przewidywalnymi przychodami.

Poznaj nasze pakiety podstawowe

Każdy z nich możemy dopasować do Twoich aktualnych potrzeb!

Usługi księgowe

Wybierz pakiet dostosowany do Twojej firmy

Koszty pozyskania klienta nie są małe, nie pozwól sobie na jego stratę i zaoferuj mu subskrypcję. Gwarantujemy, że raz pozyskany klient regularnie będzie do Ciebie wracał po kolejne przedmioty i usługi.

Zobacz pełen skład pakietu

 1. prowadzenie – na podstawie dowodów księgowych – ksiąg, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 2. wystawianie, w imieniu Usługobiorcy, dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy, świadczenie usług lub otrzymanie wpłat od kontrahentów, na podstawie otrzymanej od Usługobiorcy dokumentacji lub pisemnych zleceń;
 3. kontrolę formalną i rachunkową otrzymanych od Usługobiorcy dowodów księgowych;
 4. wprowadzanie do ewidencji księgowej zapisów wynikających z zadekretowanych dokumentów (księgowanie operacji);
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według obowiązujących przepisów podatkowych;
 6. generowanie za okresy miesięczne wydruków podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 7. analizę objętych rejestrem zakupów i sprzedaży operacji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli usługobiorca jest czynnym podatnikiem VAT;
 8. przygotowanie i przesyłanie pliku JPK, jeśli Usługobiorca jest czynnym podatnikiem VAT;
 9. kalkulowanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, jeśli Usługobiorca nie korzysta z uproszczonej formy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy;
 10. sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego;
 11. terminowe informowanie Usługobiorcy o kwotach zobowiązań wobec budżetu;
 12. reprezentowanie Usługobiorcy w Urzędzie Skarbowym stosownie do otrzymanego upoważnienia.
Zapytaj o usługę

Usługi kadrowe

Wybierz pakiet dostosowany do Twojej firmy

Koszty pozyskania klienta nie są małe, nie pozwól sobie na jego stratę i zaoferuj mu subskrypcję. Gwarantujemy, że raz pozyskany klient regularnie będzie do Ciebie wracał po kolejne przedmioty i usługi.

Zobacz pełen skład pakietu

 1. Zgłaszanie osób zatrudnionych i członków ich rodzin do ZUS;
 2. Wyrejestrowywanie osób zatrudnionych i członków ich rodzin z ZUS;
 3. Zgłaszanie zmian danych osobowych osób zatrudnionych i członków ich rodzin w ZUS;
 4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło;
 5. Przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaniem zatrudnienia, w tym: przygotowanie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku umowy o pracę oraz przygotowanie świadectwa pracy
 6. Zakładanie i prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych;
 7. Monitorowanie ważności umów zawartych na czas określony;
 8. Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji, takich jak: nieobecność nieusprawiedliwiona, nieobecność usprawiedliwiona, urlopy wychowawcze, urlopy macierzyńskie, ćwiczenia wojskowe, urlopy okolicznościowe, dni dla rodzica/ opiekuna dziecka do 14 lat;
 9. Kontrolowanie ważności badań lekarskich;
 10. Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. Przygotowywanie aneksów związanych ze zmianą wynagrodzeń oraz zaświadczeń o zatrudnieniu;
 12. Naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji DEK-1 jeśli Usługobiorca podlega pod obowiązek w tym zakresie,
 13. Prowadzenie bazy danych zawierającej następujące informacje o zatrudnionych: adresy zameldowania, zamieszkania lub korespondencji, adres Urzędu Skarbowego, ze względu na adres zameldowania osób zatrudnionych, informacje o przebiegu zatrudnienia;
 14. Archiwizację dokumentacji kadrowej osób zatrudnionych.
Zapytaj o usługę

Usługi płacowe

Wybierz pakiet dostosowany do Twojej firmy

Koszty pozyskania klienta nie są małe, nie pozwól sobie na jego stratę i zaoferuj mu subskrypcję. Gwarantujemy, że raz pozyskany klient regularnie będzie do Ciebie wracał po kolejne przedmioty i usługi.

Zobacz pełen skład pakietu

 1. Naliczanie wynagrodzenia netto na podstawie płacy zasadniczej oraz wszelkich innych składników wynagrodzenia przewidzianych w systemie wynagrodzenia Usługobiorcy;
 2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 3. Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich;
 4. Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich deklaracji: DRA, RCX, RSA
 5. Przygotowanie rocznej deklaracji IRB oraz przesłanie jej do ZUS drogą elektroniczną;
 6. Bieżące gromadzenie, stałe aktualizowanie przetwarzanie i udostępnianie w formie wskazanej przez Usługobiorcę, w okresach miesięcznych i rocznych, danych niezbędnych do wykonania przez Usługobiorcę, obowiązków nakładanych na niego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z wypłatą wynagrodzeń;
 7. Prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o naliczonych wynagrodzeniach;
 8. Prowadzenie bazy danych, obsługa dokumentów ubezpieczeniowych i wymiana informacji z ZUS poprzez program Płatnik;
 9. Wypłata wynagrodzeń przelewem z subkonta lub wydzielonego rachunku bankowego Usługobiorcy a w przypadku decyzji Usługobiorcy o samodzielnym dokonywaniu wypłat wynagrodzeń, przekazanie Usługobiorcy danych do przygotowania zleceń płatności wynagrodzeń nie później niż na dzień przez ustalonym terminem wypłaty;
 10. Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 11. Przygotowywanie i wysyłanie miesięcznych pasków wypłat zawierających informacje wymagane drukiem RMUA drogą elektroniczną, na wskazane przez pracowników Usługobiorcy adresy mailowe;
Zapytaj o usługę

Zapytaj o subskrypcję swojego biznesu

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza. Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe!

kom:+48 795 486 670 e-mail: biuro@wesub.pl


subskrypcja biznesu

Śledź nas na bieżąco

Facebook Linkedin Instagram Youtube