Skip to main content

RODO

Klauzula informacyjna dla osób korzystających w formularza kontaktowego

 

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15, posiadająca numer KRS: 0000891739, REGON: 388564561, NIP: 9512516964. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wysłanie korespondencji na adres wskazany powyżej lub poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@wesub.pl

Kontakt w sprawie ochrony danych

Administrator wyznaczył IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.

Cel  i podstawa prawna przetwarzania danych

WeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO. Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co stanowi uzasadniony nasz uzasadniony interes przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. Brak ich podanie uniemożliwi zawarcie Umowy.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy tj. nie dłużej niż 6 lat od daty jej zakończenia.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane  mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione firmie faktoringowej współpracującej z Administratorem oraz  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Transfer danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamy W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,

§  uzyskania kopii swoich danych,

§  sprostowania swoich danych,

§  przeniesienia swoich danych

§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów

 

Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15.
Kontakt w sprawie ochrony danych Spółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.
Cel  i podstawa prawna przetwarzania danych WeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)
Czas przetwarzania danych Dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.
Odbiorcy danych Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Transfer danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamy W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,

§  uzyskania kopii swoich danych,

§  sprostowania swoich danych,

§  przeniesienia swoich danych

§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.