Skip to main content

RODO

Klauzula informacyjna dla osób korzystających w formularza kontaktowego

 

Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15.
Kontakt w sprawie ochrony danych Spółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.
Cel  i podstawa prawna przetwarzania danych Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych obecnych i potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Czas przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i charakteru korespondencji, nie dłużej niż 12 miesięcy.
Odbiorcy danych Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Transfer danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamy W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,

§  uzyskania kopii swoich danych,

§  sprostowania swoich danych,

§  przeniesienia swoich danych

§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów

 

Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15.
Kontakt w sprawie ochrony danych Spółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.
Cel  i podstawa prawna przetwarzania danych WeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)
Czas przetwarzania danych Dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.
Odbiorcy danych Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Transfer danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamy W związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,

§  uzyskania kopii swoich danych,

§  sprostowania swoich danych,

§  przeniesienia swoich danych

§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanych Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.