RODO

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 17.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub telefonicznie pod numerem: 600 094 612

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych obecnych i potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i charakteru korespondencji.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż lat 5.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż lat 5.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów

 

Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 17
Kontakt w sprawie ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.ryzop@dpag.pl
Cel przetwarzania danych WeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)
Czas przetwarzania danych Dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.
Odbiorcy danych Pozyskane dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz WeSub S.A.
Transfer danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (zgodny ze standardami EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamy W związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,

§  uzyskania kopii swoich danych,

§  sprostowania swoich danych,

§  przeniesienia swoich danych

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanym W związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.