Skip to main content

Klauzula informacyjna

Administrator danychAdministratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15
Kontakt w sprawie ochrony danychAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.ryzop@dpag.pl
Źródło pochodzenia danychPani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane od Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 139.
Cel przetwarzania danychWeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i jej prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO. Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Dobrowolność podania danychPodanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
Czas przetwarzania danychPani/Pana dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.
Odbiorcy danychPani/Pana dane  mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Transfer danych poza EOGPani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (zgodny ze standardami EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamyW związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,
§  uzyskania kopii swoich danych,
§  sprostowania swoich danych,
§  przeniesienia swoich danych
§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanymW związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.