Skip to main content

Klauzula informacyjna

Administrator danych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WeSub S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 17
Kontakt w sprawie ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.ryzop@dpag.pl
Źródło pochodzenia danych Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane od Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 139.
Rodzaj i kategorie danych Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:  NIP, PKD, Kod pocztowy i Miasto – siedziba, Data podpisania Umowy Świadczenia usług na terminalu płatniczym z Planet Pay, Data pierwszej transakcji, Miesiąc – którego dotyczy raport, Ilość operacji w miesiącu, Maksymalna kwota dzienna, Suma operacji miesięcznych, Średnia ilość transakcji dziennych, Wartość płatności kartą kredytową, Wartość zwrotów/payback, Ilość dni w miesiącu z przynajmniej trzema transakcjami, Wartość transakcje BLIKiem. Ilość transakcji pn-pt, Ilość transakcji w weekend
Cel przetwarzania danych WeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dobrowolność podania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)
Czas przetwarzania danych Pani/Pana dane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.
Odbiorcy danych Pozyskane dane osobowe będą ujawniane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz WeSub S.A. a także osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe np.: pracownikom, współpracownikom.
Transfer danych poza EOG Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG. Może to powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych (zgodny ze standardami EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamy W związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

§  żądania dostępu do swoich danych,

§  uzyskania kopii swoich danych,

§  sprostowania swoich danych,

§  przeniesienia swoich danych

§  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanym W związku z przetwarzaniem danych przez WeSub S.A. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.